اطلاعات جهت دریافت نمایندگی خدمات مهاجرتی شرکت شرکت ما

با تشکر از علاقه مندی شما به همکاری با شرکت ما، به منظور گسترش و ارتقای هرچه بیشتر سطح کیفی خدمات، شرکت ما متقاضیان و نمایندگی فعال از مناطق مختلف ایران و جهان را پس از بررسی تائید کرده و پشتیبانی میکند. اخذ نمایندگی شرکت شرکت ما با تکمیل و ارسال فرم مربوطه به دفتر مرکزی ما در انگلستان امکان پذیر است.شناخت فلسفه کاری و سوابق فعاليت شما از اهمیت ویژه ای برخوردار است. شرکت ما به منظور اعطای نمايندگی به اشخاص حقيقی وحقوقی در اقصا نقاط جهان، از فرم نمایندگان استفاده کرده است که اعتبار متقاضيان را توسط آن ارزيابی کرده و در صورت واجد شرايط بودن، پس از عقد قرارداد، جواز فعاليت و تبليغات صادر ميکند. موارد مورد توجه اين سازمان عبارتند از:

• ثبت رسمی و قانونی اشخاص حقوقی وسابقه فعاليت ايشان
• حوزه فعاليت و رشته و نوع تخصص متقاضی، وجود دفاتر فعال ،موقعيت وفضای تحت اختيار متقاضی.
• اطمينان از عدم سوء پيشينه اشخاص حقيقی و حقوقی
• حجم آماری و نوع فعاليت مورد نظر متقاضی در ارتباط با شرکت ما
• در صورت داشتن سابقه فعاليت در زمينه مهاجرت به آلمان يا کشورهای ديگر، افراد و شرکت های وابسته و حجم، نوع، و سابقه ارتباط با اشخاص مذکور. در صورت توقف در ارتباط با اين اشخاص، دلايل توقف فعاليت شما با اين اشخاص

پس از امضاء قرارداد وتبادل مدارک، شرکت ما طی نامه ای دريافت مدارک وتائيد قرارداد را به شما اطلاع خواهد داد. شرکت مابا ارسال مجوز و خوش آمد شما به خانواده بزرگ خود، تسهيلات مورد نياز جهت استفاده از سايت بين المللی شرکت، اطلاعات به روز رسانيده از قوانين، شرايط، و فعاليت های شرکت ما در اختيار شما قرار ميگيرد. شرکت ما جهت پشتيبانی و کمک به ترقی نمايندگان ازابزار وروشهای گوناگون بهره می جويد. شرکت ما با معرفی نمايندگان به جامعه کارشناسان مهاجرت آلمان در راه ايجاد سوابق تجاری و خدماتی نمايندگان در مراکز اطلاعاتی مهم آلمان قدم بر ميدارد.

تعهدات نمايندگان به شرکت ما که به وضوح در قرارداد ذکر شده است جهت حفاظت از منافع طرفين و مشخصاً مهاجرين وضع شده و اجرای مفاد قرارداد بدون استثناء الزامی ميباشد. تعهد نمايندگان به قرارداد و احترام به قوانين موجود در آلمان و ايران در خصوص اين همکاری ضروری بوده و نقش بسزائی در روابط دراز مدت شرکت ما با نمايندگان و اشخاص حقيقی و حقوقی مرتبط با ايشان دارد. مجوز صادره در صورت تخلف و عدم رعايت مفاد قرارداد توسط نماينده مربوطه، قابل توقيف بوده و هر گونه شکايتی از نماينده توسط ارباب رجوع و موکلين شرکت ما به طور جدی بررسی و رسيدگی ميشود.

تا زمان اعطای نمايندگی و دريافت جواز از شرکت ما شما ميتوانيد از کميسيون موقت برای پرونده های معرفی شده سود جسته واعتبار قابل دريافت را در سابقه خود منظور کنيد.